Thirje për pjesmarës

Organizata Synapsis World ka kënaqësi të shpall nisjen e një projekti të ri “Sipërmarja si mjet për fuqizimin e të rinjve në komunitetet e vogla” që do realizohet në qytetin e Dibrës me mbështetjen e Ambasadës Amerikane në Shkup si dhe partnerët tanë Komuna e Dibrës dhe Peace Corps Maqedoni.

Ne kërkojmë 20- 30 pjesmarës të moshës 16-27 vjeç që janë të interesuar të jenë pjese e disa moduleve trajnimi gjatë gjatë periudhës 2019. Me ndihmën tonë ju do të rrisni njohuritë tuaja financiare, të shkruarit e një CV-je, aftësitë intervistuese, lidership, biznes plane, marketing plane dhe të fitojë aftësinë për të filluar një biznes dhe të bëhet profesionalisht i suksesshëm në tregjet lokale dhe kombëtare.
Nëse ju keni arritur që të kompletoni trajnimet tona dhe të plotësoni disa prej kërkesave, ju do keni të drejtë që të fitoni një grant të vogël për të filluar biznesin tuaj.
Nëse jeni I interesuar, kontaktoni Menaxherin e Projektit- Erduan Kllobucishta në email: info@synapsisworld.org
Mund të informoheni më shumë rreth organizatës tonë duke vizituar në linkun http://synapsisworld.org

MK__________________________________________

Повик за учесници

Организацијата Синапсис Свет има задоволство да го објави лансирањето на новиот проект “Претприемништвото како алатка за зајакнување на младите во помалите заедници”, се спроведува во градот Дебар со поддршка од Амбасадата на САД во Скопје, и нашите партнери Општина Дебар и Корпус за Мир во Македонија
Бараме 20-30 Млади од Дебар на возраст помеѓу 16 и 27 години, кои се заинтересирани да учествуваат во серија обуки во 2019 година. Со наша помош, ќе се зголеми вашето финансиска писменост, пишување на CV, интервју вештини, лидерство, бизнис план, маркетинг план, и да се стекнат со способност да се започне бизнис и да станат професионално успешни во локални и национални пазари. Ако учесниците завршуват нашите обуки и исполнуват неколку дополнителни барања, ќе бидат прифатливи за да се добие мал бизнис грант за да започнете свој бизнис!
Ако сте заинтересирани да учествувате, ве молиме контактирајте го Проектниот Менаџер Ердуан Клобучишта на info@synapsisworld.org или на +070 980 313
Можете да дознаете повеќе за нашата организација преку посета на нашата веб-страница http://synapsisworld.org

EN____________________________________________

Synapsis World Organization is pleased to announce that we are starting our new project “Entrepreneurship as a Tool for Youth Empowerment in Smaller Communities” this project will be realized in Debar Municipality supported from the U.S. Embassy Macedonia also with our partners Debar Municipality and Peace Corps Macedonia

We are seeking 20-30 Young Dibrans between the ages of 16 and 27 who are interested in participating in a series of training in 2019. With our help, you will increase your financial literacy, CV writing, interview skills, leadership, business plan, marketing plan and gain the ability to start a business and become professionally successful in both local and national markets.
If you complete our training and fulfill several additional requirements you will be eligible to receive a small-business grant to help start your own business!
If you are interested in participating, please contact Project Manager Erduan Kllobucishta at info@synapsisworld.org or +070 980 313
You can learn more about our organization by visiting our website athttp://synapsisworld.org